Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019

---------------------------

  

A. Thông tin cá nhân:

1. Họ và tên: …………………………………            Giới tính: 

2. Ngày tháng năm sinh: …………….                  Năm vào ngành giáo dục: …

3. Trình độ học vấn: …………….

4. Tổ chuyên môn: ………………

5. Chức vụ: ……………………

6. Nhiệm vụ được phân công:

- Chủ nhiệm …………………..

- Giảng dạy các lớp: ………………………..

B. Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019:  

Thực hiện Kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

Thực hiện Kế hoạch số: 110/KH-THPTBA, ngày 08/10/2018 của Hiệu trưởng trường THPT Bác Ái về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch BD thường xuyên năm học 2018-2019;

          Bản thân xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2018-2019 như sau:

I- Mục tiêu:…………………………………………………………

II-Nội dung tự bồi dưỡng năm học 2018-2019.

          a. Nội dung bồi dưỡng 1:

- Nội dung: …………………………….

- Thời lượng: 30 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

 

b. Nội dung bồi dưỡng 2:

 - Nội dung: Bồi dưỡng chính trị đầu năm học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 có liên quan…

- Thời lượng: 30 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

c. Nội dung bồi dưỡng 3:

Gồm các mã mô đun:

………………………

- Thời lượng: 60 tiết

- Hình thức, thời gian học:

.................................................................................

III. Các biện pháp thực hiện:

..............................................................................

          Trên đây là kế hoạch cá nhân về công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019.

Bài tin liên quan