Mẫu báo cáo kết quả công tác BDTX của cá nhân, năm học

- Thực hiện Kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

- Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-THPTBA, ngày 08/10/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Bác Ái về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch BD thường xuyên năm học 2016-2017;

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BÁC ÁI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

CỦA CÁ NHÂN, NĂM HỌC 2016-2017

 

 

1. Họ và tên:…………………………………;

2. Ngày, tháng, năm sinh:………………………………..;

3. Năm vào ngành:………………………………………..;

4. Trình độ chuyên môn:……………………………….;

5. Môn giảng dạy:……………………; Tổ chuyên môn:…………………….

6. Chức vụ hiện nay:………………………………………………..

 

Thực hiện Kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT.

Căn cứ Kế hoạch số 95/KH-THPTBA, ngày 08/10/2016 của Hiệu trưởng trường THPT Bác Ái về việc ban hành hướng dẫn kế hoạch BD thường xuyên năm học 2016-2017;

Tôi xin báo cáo kết quả công tác BDTX của cá nhân năm học 2016-2017 cụ thể như sau:

I. Thuận lợi và khó khăn:

1.Thuận lợi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          2. Khó khăn:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          II. Kết quả thực hiện:

          1. NỘI DUNG 1:

          a. Thời gian bắt đầu thực hiện:……………………………………………….

          b. Thời gian hoàn thành:……………………………………………………….

          c. Kết quả thực hiện:

          - Nội dung bồi dưỡng 1:……………………………………………………..

          + Về mặt nhận thức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Về mặt vận dụng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Điểm tự đánh giá:……………….

          - Nội dung bồi dưỡng 2, nội dung bồi dưỡng 3,…..

         

          2. NỘI DUNG 2:

a. Thời gian bắt đầu thực hiện:……………………………………………….

          b. Thời gian hoàn thành:……………………………………………………….

          c. Kết quả thực hiện:

          - Nội dung bồi dưỡng 1:……………………………………………………..

          + Về mặt nhận thức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Về mặt vận dụng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Điểm tự đánh giá:……………….

- Nội dung bồi dưỡng 2, nội dung bồi dưỡng 3,…..

 

3. NỘI DUNG 3: Nội dung tự chọn.

* Mô đun 1:…………………………………………………………………..

a. Thời gian bắt đầu thực hiện:……………………………………………….

          b. Thời gian hoàn thành:……………………………………………………….

          c. Kết quả thực hiện:

          - Nội dung bồi dưỡng 1:……………………………………………………..

          + Về mặt nhận thức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Về mặt vận dụng:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

          + Điểm tự đánh giá:……………….

* Mô đun 2, mô đun 3, ……

 

          4. Đánh giá kết quả thực hiện:

          a. Về ưu điểm: ………………………………………………………….

          b. Về hạn chế: …………………………………………………………..

          c. Kiến nghị: …………………………………………………………….

          d. Tổng điểm thực hiện: …………………………….

          e. Tự xếp loại: ……………………………………….

 

                                                                    Bác Ái, ngày …… tháng 6 năm 2017

                                                                                    Người báo cáo

Bài tin liên quan