Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX; Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT; Căn cứ kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT; Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường THPT Bác Ái. Trường THPT Bác Aí xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2018-2019 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

- CBQL và Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đảm bảo cho CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng và luôn luôn đạt chuẩn theo quy định.

- Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

 

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

  1. Đối tượng bắt buộc:

Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên đang công tác và giảng dạy tại trường.

  1. Đối tượng được miễn BDTX trong năm học:

Giáo viên nghỉ thai sản; giáo viên điều trị bệnh và đi học tập trung từ 03 tháng trở lên trong năm học.

 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học.

Bài tin liên quan