Kế hoạch BDTX năm học 2017-2018

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX; Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT

Tài liệu đính kèm: Tải về

SỞ GD-ĐT NINH THUẬN

TRƯỜNG THPT BÁC ÁI

 

Số: …../KH-THPTBA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                   

                             Bác Ái, ngày ….. tháng 10  năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

Căn cứ Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế BDTX; Căn cứ Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THPT; Căn cứ kế hoạch số 932/SGDĐT-GDCN&GDTX ngày 20/6/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT; Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường THPT Bác Ái. Trường THPT Bác Aí xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2017-2018 như sau:

 

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.

- CBQL và Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Đảm bảo cho CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng và luôn luôn đạt chuẩn theo quy định.

- Cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ, tích cực coi đây là nhiệm vụ thường xuyên hàng năm và bồi dưỡng đạt kết quả cao để đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

 

II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG

  1. Đối tượng bắt buộc:

Cán bộ quản lý và tất cả giáo viên đang công tác và giảng dạy tại trường.

  1. Đối tượng được miễn BDTX trong năm học:

Giáo viên nghỉ thai sản; giáo viên điều trị bệnh và đi học tập trung từ 03 tháng trở lên trong năm học.

 

III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN BỒI DƯỠNG

Tổng thời lượng BDTX đối với mỗi giáo viên là 120 tiết/năm học.

1. NỘI DUNG BẮT BUỘC:

1.1. Nội dung 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.

- Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học được Sở Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học: nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

- Thời lượng khoảng 30 tiết/năm học.

- Nội dung:

 

Stt

 

Nội dung bồi dưỡng

Tài liệu bồi dưỡng

 

1

Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng Nghiên cứu bài học

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Trung học và của đơn vị

 

2

Đổi mới tổ chức quản lý hoạt động giáo dục ở trường trung học (theo công văn 885)

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Trung học và của đơn vị

 

3

Nâng cao năng lực quản lý của cán bộ

lãnh đạo

Theo hướng dẫn của phòng GDTX Sở GD

 

4

Xây dựng ma trận đề kiểm tra và ra đề

kiểm tra

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Trung học và của đơn vị

 

5

Dạy học và KTĐG theo hướng phát triển năng lực cho học sinh

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Trung học và của đơn vị

 

6

Dạy học theo chủ đề tích hợp và vận dụng kiến thức liên môn

Theo hướng dẫn của phòng Giáo dục Trung học và của đơn vị

 

 

*Đánh giá:

+ Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).

+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).

 

* Lưu ý: Căn cứ vào việc tiếp thu kiến thức và kĩ năng, mức độ thực hiện của GV trong các công tác, TTCM và PHT chuyên môn đánh giá kết quả và nộp kết quả về HT để tổng hợp.

 

1.2. Nội dung 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.

        Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học cấp THPT của BGDĐT: Các nội dung bồi dưỡng về chính trị hè, thời sự, Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quan điểm, đường lối phát triển GDĐT; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và GDĐT; Chỉ thị, Quyết định của Bộ GDĐT về nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Đánh giá: Hội đồng giám khảo BDTX chọn nội dung bồi dưỡng và ra đề kiểm tra để đánh giá giáo viên.

- Hình thức: Có thể trắc nghiệm hoặc tự luận.

- Thời gian kiểm tra: 04/2017.

 

           2. NỘI DUNG TỰ CHỌN: 60 tiết/năm học/giáo viên.

       Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.

Căn cứ nhu cầu của cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo các Thông tư tương ứng; giáo viên tự lựa chọn các mô đun bồi dưỡng trong chương trình BDTX sao cho đủ số tiết quy định là 60 tiết. Các nội dung bồi dưỡng gợi ý như sau:

 

Nội dung bồi dưỡng gợi ý:

 

STT

Mã mô đun

Nội dung

Mục tiêu BD

Số tiết

 

1

THPT 3

Giáo dục học sinh THPT cá biệt.
1. Phương pháp thu thập thông tin về HS cá biệt.
2. Phương pháp giáo dục HS cá biệt.
3. Phương pháp đánh giá kết quả rèn luyện của HS cá biệt.

Sử dụng được các phương pháp dạy học, giáo dục học sinh THPT cá biệt.

 

10

 

2

THPT 8

1. Các phương pháp hướng dẫn, tư vấn HS.

2. Những kỹ thuật trong hướng dẫn tư vấn HS

3. Yêu cầu đối với GV trong vai trò người hướng dẫn tư vấn HS

Thực hiện được các phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THPT

 

10

 

3

THPT 18

Phương pháp dạy học tích cực.
1. Dạy học tích cực.
2. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
3. Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.

Vận dụng được các kĩ năng dạy học tích cực và các phương pháp dạy học tích cực.


 

10

 

4

THPT 19

Dạy học với công nghệ thông tin.
1. Vai trò của công nghệ thông tin trong dạy học.
2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

Có biện pháp để nâng cao hiệu quả dạy học nhờ sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

  

10

 

5

THPT 11

Chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho HS THPT nữ, HS THPT người dân tộc thiểu số

1. Quan niệm về chăm sóc, hỗ trợ tâm lý cho HS THPT

2. Chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho HS nữ, HS THPT người dân tộc thiểu số.

Thực hành được các biện pháp giúp đỡ học sinh nữ, HS dân tộc thiểu số thực hiện mục tiêu dạy học


 

10

 

6

THPT 12

Khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập cho HS THPT

1. Trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của HS THPT

2. Phương pháp hỗ trợ tâm lý cho HS vượt qua các trạng thái căng thẳng

 

Có kỹ năng giúp HS vượt qua các trạng thái căng thẳng trong học tập

 

 

10

 

7

THPT

20

Sử dụng các thiết bị dạy học.
1. Vai trò của thiết bị dạy học trong đổi mới phương pháp dạy học.
2. Thiết bị dạy học theo môn học cấp THPT.
3. Sử dụng thiết bị dạy học; kết hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại để làm tăng hiệu quả dạy học.

 

Sử dụng được các thiết bị dạy học môn học (theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT).

 

 

10

 

8

THPT

31

Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.
1. Vị trí, vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp.
2. Mục tiêu, nội dung công tác giáo viên chủ nhiệm ở trường THPT.
3. Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.

 

Có kĩ năng lập kế hoạch công tác chủ nhiệm.

15

 

 

9

THPT

32

Hoạt động của giáo viên chủ nhiệm.
1. Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THPT.
2. Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THPT.
3. Phương pháp và hình thức tổ chức các hoạt động của công tác chủ nhiệm cấp THPT.

 

Có kĩ năng tổ chức các hoạt động trong công tác chủ nhiệm.

 

15

 

 

10

THPT

33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.
1. Một số tình huống thường gặp trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT.
2. Một số kĩ năng cần thiết khi giải quyết tình huống trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT.
3. Phân tích và giải quyết một số tình huống điển hình trong công tác chủ nhiệm ở trường THPT.

 

Có kĩ năng giải quyết được tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm.

 

15

 

 

11

THPT

23

Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh:

1.Vai trò của kiểm tra đánh giá

2.Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

3. Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá

Phân biệt và thực hiện được các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

10

 

 

12

 

THPT

34

Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (GDNGLL) ở trường THPT

1. Vai trò, mục tiêu của hoạt động GDNGLL ở trường THPT

2. Nội dung tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT

3. Phương pháp tổ chức hoạt động GDNGLL ở trường THPT

 

 

Có kĩ năng tổ chức các hoạt động GDNGLL ở trường THPT

 

 

 

15

 

13

 

THPT

35

Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh THPT

1. Quan niệm và phân loại kỹ năng sống

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

3. Nội dung và nguyên tắc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT

4. Phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kĩ năng tổ chức giáo dục kỹ năng sống qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

 

 

14

 

THPT

36

Giáo dục giá trị cho học sinh THPT

1. Quan niệm về giá trị và phân loại giá trị

2. Vai trò và mục tiêu giáo dục giá trị cho học sinh trong giáo dục phổ thông

3. Nội dung giáo dục giá trị cho hs

4. Phương pháp giáo dục giá trị cho học sinh THPT qua các môn học và hoạt động giáo dục

Có kỹ năng tổ chức giáo dục giá trị cho học sinh qua các môn học và hoạt động giáo dục

 

 

15

- Đánh giá: Hội đồng giám khảo BDTX sẽ kiểm tra, tổng kết nội dung này vào tháng 6/2018.

- Hình thức kiểm tra: Dưới dạng các câu hỏi nhỏ hoặc thông qua báo cáo kết quả bồi dưỡng của các cá nhân.

 

IV. TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

            - Toàn bộ tài liệu BDTX nội dung 3 được đăng tải trên webside của Bộ GDĐT (trang tập huấn trực tiếp) và website của Sở GD.

- Ngoài tài liệu Bộ GD&ĐT đã đăng tải, có thể sưu tầm thêm tài liệu địa phương đảm bảo các quy định của Chương trình BDTX, nhà trường sẽ cung cấp một số tài liệu có liên quan tại Website của đơn vị.

 

V. HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

- Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường.

- Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kĩ năng.

- Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa (qua mạng Internet).

VI. ĐÁNH GIÁ VÀ CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN:

1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên

- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.

- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.

2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX

- Hình thức đánh giá kết quả BDTX

Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo ba nội dung bồi dưỡng.

- Thang điểm đánh giá kết quả BDTX.

Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần).

- Điểm trung bình kết quả BDTX

Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:

ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) / 3.

ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.

3. Xếp loại kết quả BDTX (Theo quy chế của Bộ GD).

             * Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:

- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;

- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;

- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.

             * Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.

             * Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.

 

VII. HỒ SƠ:

1. Cá nhân:

- Kế hoạch cá nhân về BDTX.

- Bản báo cáo chuyên đề đã học (nếu có).

2. Tập thể:

- Kế hoạch BDTX của Tổ (dựa vào kế hoạch của nhà trường).

- Sổ theo dõi, danh sách giáo viên, chuyên đề giáo viên tham gia bồi dưỡng.

- Kết quả đánh giá, xếp loại BDTX của giáo viên.

 

Trên đây là kế hoạch BDTX giáo viên năm học 2017-2018, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả./.

 

*Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- Sở GD-ĐT(báo cáo);

- PHT, TTCM(thực hiện);

- Lưu VT.

 

 

 

                                                                                                   Trần Việt Quốc

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan