Mẫu kế hoạch triển khai chuyên đề học kỳ I, năm học 2017-2018

Tài liệu đính kèm: Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRƯỜNG THPT BÁC ÁI       NAM

TỔ………………………                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                         Bác Ái, ngày…..tháng……năm….

 

 

MẪU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ

HỌC KỲ I, NĂM HỌC ……………

 

 

* Tên chuyên đề:………………………………………………………..

 

1. Mục đích thực hiện chuyên đề:

(Thực hiện chuyên đề nhằm…..)

2. Yêu cầu:

(Yêu cầu đối với giáo viên trong tổ CM và học sinh khi thực hiện chuyên đề).

3. Công tác chuẩn bị:

Nêu các bước chuẩn bị của tổ, các tài liệu nghiên cứu, dụng cụ dạy học, giáo án, phân công thực hiện, giáo viên thực hiện chuyên đề, ….

4. Thời gian triển khai chuyên đề:

- Thời gian chuẩn bị:………………………………………….

- Thời gian triển khai thống nhất chuyên đề:…………………..

- Thời gian tiến hành thực hiện chuyên đề:……………………

- Thời gian họp tổng kết đánh giá chuyên đề:…………………

5. Thực hiện nội dung chuyên đề:

Nêu đối tượng cần triển khai, địa điểm, thành phần tham gia, cách thực hiện, phương pháp triển khai, …

6. Tổ chức thực hiện:

- Đối với tổ trưởng chuyên môn:………….

- Đối với các giáo viên:……………………….

- Đối với học sinh:…………………………

- Đối với lãnh đạo nhà trường:………………..

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai chuyên đề của tổ……………….học kỳ I năm học………………………./.

 

       Duyệt của lãnh đạo                                                         TTCM

 

Bài tin liên quan