Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên đề

Tài liệu đính kèm: Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ

 

Tên chuyên đề:……………………………………………………………..

 

Thời gian sinh hoạt: ……………………………………………

Địa điểm:……………………………………………………………

Thành phần tham dự:…………………………………………………..

Vắng:……………………………………..

 

* Nội dung:

1. Tiết dạy minh họa:

- Môn dạy:………………………………………; Lớp:………………………….

- Bài dạy:……………………………………………………..; PPCT:……………

- GV dạy:……………………………………………………………

2. Nhận xét đánh giá tiết dạy:

* Ưu điểm:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

* Hạn chế:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Các ý kiến đóng góp, trao đổi, thắc mắc, đề xuất, kiến nghị liên quan đến nội dung chuyên đề:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Thống nhất chung của tổ:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. Kế hoạch tiến hành áp dụng chuyên đề sau khi triển khai:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Biên bản kết thúc vào lúc………………………………………..

 

          Thư ký                                                          TỔ TRƯỞNG CM

Bài tin liên quan