Trắc nghiệm tin 12 bài 1 - 5

Ôn tập kiến thức từ bài 1 đến 5

Tài liệu đính kèm: Tải về

BÀI 1: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Câu 1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức là gì?

A. Tạo lập hồ sơ                  B. Cập nhật hồ sơ                 C. Khai thác hồ sơ               D. Tạo lập, cập nhật, khai thác hồ sơ

Câu 2: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ:

  1. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp số liệu.             B. Hỗ trợ ra quyết định

C. Cả A và B đều đúng                                                       D. Cả A và B đều sai.

Câu 3: Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

A. Một học sinh mới chuyển từ trường khác đến; thông tin về ngày sinh của một học sinh bị sai.

B. Sắp xếp danh sách học sinh theo thứ tự tăng dần của tên

C. Tìm học sinh có điểm môn toán cao nhất khối.

D. Tính tỉ lệ học sinh trên trung bình môn Tin của từng lớp.

Câu 4: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong:

A. Bộ nhớ RAM                               B. Bộ nhớ ROM                        C. Bộ nhớ ngoài                         D. Các thiết bị vật lí

Bài tin liên quan