Thông tin chi tiết:
Quế Xuân Thông
Tổ trưởng Quế Xuân Thông
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội

Tổ trưởng